Product Services Solution References Seminars & Events
Customers Company Contact us
Staff Only
 
 


INNOVA HRMS Personal
ความสามารถพื้นฐานของระบบบริหารงานบุคลากร :
 • สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น
  • กำหนดตำแหน่งงาน สายงาน และระดับของตำแหน่งได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กร ได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กรแบบต้นไม้ (Hierarchy)
  • กำหนดข้อมูลประเภทวันลา วันหยุด และวันหยุดประจำปีได้
  • กำหนดประเภทบุคลากรได้
 • สามารถกำหนดและปรับฐานข้อมูลเงินเดือน แบบ ระดับ / ขั้น ได้เอง
 • ระบบสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลแบบ แยกแผนกงานได้
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อมูล ประวัติบุคลากรได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ ฯลฯ
 • ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประวัติส่วนตัวและประวัติอื่นๆ ได้ดังนี้


 • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ฯลฯ
  • ประวัติข้อมูลเงินเดือน และค่าตอบแทน
  • ประวัติข้อมูลการปฏิบัติงาน ต้นสังกัด และตำแหน่งงาน
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการผ่านงาน
  • ประวัติครอบครัว
  • ประวัติฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
  • ประวัติปฏิบัติงาน และการลา (ขาด, ลา, มาสาย)
  • ข้อมูลสัญญาการจ้างงาน

  ประวัติอื่นๆ
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร
  • ประวัติการไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับไม่เต็ม
  • ประวัติความดีความชอบและการปฏิบัติงาน/งานพิเศษ
  • ประวัติการช่วยปฏิบัติงาน
  • ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ
  • ประวัติการลาศึกษาต่อ

 • ระบบสามารถบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับประจำปีของบุคลากรทั้งหมดได้โดยกำหนดให้มีการเลือนขั้นที่ 0.5 ถึง 2.5 ขั้น หรืออื่นๆ โดยสามารถเลือก กำหนดเลือนขั้นได้ เป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายหน่วยงาน
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไขปรับปรุงขั้นเงินเดือนและระดับ มีขั้นเงินเดือน 1 – 24 ขั้น หรือ มีระดับ 1 – 11 ระดับ ได้เป็นอย่างน้อย โดยสามารถระบุเงินเดือนได้อย่างน้อยทุกๆ 0.5 ขั้น และสามารถระบุขั้นเงินเดือน ของแต่ละขั้น รายปีได้
 • ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนในการปรับขั้นเงินเดือนได้จากขั้นเงินเดือน ตามตารางขั้นเงินเดือนล่าสุดได้
 • ระบบสามารถค้นหารายชื่อ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขั้นเงินเดือนได้ โดยสามารถค้นหาได้โดยใช้ ชื่อ นามสกุล หรือ เลขที่ตำแหน่ง และสามารถเรียงลำดับตาม ชื่อ และนามสกุลได้
 • ระบบสามารถเรียกดูประวัติทั่วไป ของบุคลากรและข้อมูลอื่นๆได้ เช่น ประวัติการลา, ประวัติการรับเงินเดือน, ประวัติการรับเงินเพิ่มเติม, ประวัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
 • ระบบสามารถพิมพ์รายงานได้ตามข้อมูลโดยเรียกพิมพ์เป็นรายบุคล หรือรายหน่วยงานได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร
  • ประวัติการไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับไม่เต็ม
  • ประวัติความดีความชอบและการปฏิบัติงานพิเศษ
  • ประวัติการช่วยปฏิบัติงาน
  • ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ
  • ประวัติปฏิบัติงานและการลา
  • ประวัติการลาศึกษาต่อ
  • ประวัติฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
 • ระบบสามารถพิมพ์รายงาน จำนวนบุคลากร และตำแหน่ง แยกประเภท ตามหน่วยงานได้ดังนี้
  • พิมพ์ประวัติ ส่วนตัว 2 แบบได้แก่ บุคลากร และ อัตราจ้าง
  • พิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากร
  • รายงานการลา และวันคงเหลือ
  • รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน จำแนกตามสังกัด, ระดับขั้นเงินเดือน
  • รายงานบัญชีรายชื่อพนักงาน ที่งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน, การเลื่อนตำแหน่งประจำปี
  • รายงานการถือครองเครื่องราชฯ
  • รายงานรายชื่อพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี
  • รายงานรายจำนวนบุคลากร จำแนกตามเพศ และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับ ขั้น และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกวุฒิการศึกษา ระดับ และหน่วยงาน
  • รายงานรายชื่อพนักงานลาศึกษาต่อ
  • รายงานรายชื่อบุคลากรจำแนกตามการศึกษา
  • รายงานรายชื่อบุคลากรจำแนกตามงบประมาณ
  • รายงานอัตราว่าง จำแนกตามหน่วยงาน
  • รายงานการถือครองตำแหน่ง จำแนกตามหน่วยงาน
  • รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
  • รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม จำแนกตามหลักสูตร
  • รายงานราชื่อบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
  • รายงานรายชื่อบุคลากร หมดสัญญาจ้าง ประจำปี
  • รายงานรายชื่อบุคลากร จำแนกตามสถานะและหน่วยงาน

Top
INNOVA HRMS Payroll
ความสามารถพื้นฐานของระบบบริหารเงินเดือนบุคลากร (Payroll) :
 • บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อมูลประวัติบุคลากรที่ จำเป็นได้ เช่น ภาพถ่าย ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ
 • กำหนดสถานะภาพบุคลากร, สายงาน,ประเภทของบุคลากร ได้เอง
 • กำหนดผังโครงสร้างองค์กร แบบ Hierarchy Tree ได้ 1 Template โดยไม่จำกัดระดับ
 • คำนวณจ่ายเงินเดือนแยกตามหน่วยงานได้ไม่จำกัด จำนวน หน่วยงาน
 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือน เป็นงวดรายเดือน(เดือนละ 1 งวด) แยกตามสาขาได้
 • คำนวณหักเงินกองทุนประกันสังคม, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ สามารถกำหนดเป็น % หรือ จำนวนเงินได้เป็นรายบุคคล
 • รองรับ ทั้งการจ้างงานแบบ รายวัน และรายเดือน
 • กำหนด, เปลี่ยนแปลง อัตราหักลดหย่อน และคำนวณได้ตามที่องค์กรกำหนด (ตามรูปแบบย้อนหลังของปีที่ผ่านมาได้)
 • จัดเก็บข้อมูลการเสียภาษี ของบุคลากรแต่ละคนได้ เช่น ยอดภาษียกมา, ยอดเงินรายได้ยกมา
 • คำนวณหักภาษีเงินได้ ทั้งแบบสะสม และแบบคูณ 12 เดือน โดยสามารถเลือกวิธีคำนวณได้เอง
 • คำนวณหักภาษีเงินได้ ทั้งแบบออกภาษีเอง, ออกภาษีให้ 1 ขั้น และออกภาษีให้ทุกขั้น
 • แยกนำส่งภาษี ได้ทั้ง ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)และ ภ.ง.ด.3ก
 • กำหนด, เปลี่ยนแปลงและคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานรายวันได้
 • กำหนด เปลี่ยนแปลงแก้ไข อัตราการนำส่งกองทุนประกันสังคมได้
 • สามารถกำหนดประเภทของรายได้ - รายจ่าย ได้เองไม่จำกัด และกำหนดได้ว่ารายการใดจะคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กบข. และ กองทุนสำรองฯ หรือไม่
 • สามารถตั้งค่าการปัดเศษสตางค์ได้เอง ในค่าใช้จ่ายแต่ละอย่าง เช่น ปัดเศษสตางค์สำหรับประกันสังคม
 • สามารถนำเข้าข้อมูลรายได้รายจ่ายระหว่างเดือน จาก Microsoft Excel ได้
 • นำเข้าข้อมูลบุคลากรจากระบบบริหารงานบุคคลได้
 • กำหนดข้อมูลพื้นฐาน อื่นๆ ได้เช่น
  • ข้อมูลตำแหน่งงานและสายงาน
  • วันหยุดประจำปี
  • อัตราค่าล่วงเวลา (OT)
  • อัตราคำนวณหักประกันสังคม และ ฐานภาษี
  • กำหนดค่าการคำนวณและลงรายการต่างๆในระบบได้ เช่น การคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงานรายวัน
นำส่งข้อมูล Diskette / Export ข้อมูล
 • กำหนดรายการบัญชีธนาคารสำหรับนำส่งธนาคารได้หลายบัญชี
 • สร้าง Diskette แฟ้มข้อมูลนำส่งเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ
 • สามารถเลือกกำหนดการนำส่งรายได้แยกจากเงินเดือนได้
 • สร้าง File นำส่งภาษี ในรูปแบบ Format กลางของกรมสรรพากร
 • Export สุรปรายได้/รายจ่าย ผ่าน Microsoft Excel
 • สามารถ Export รายได้/รายจ่าย ผ่านเข้าสู่ระบบ Back Office ขององค์กรได้
สามารถพิมพ์รายงานพื้นฐานได้ เช่น
 • พิมพ์รายงาน นำส่งกองทุน กบข./อื่นๆ
 • พิมพ์รายงาน ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รูปแบบตามที่กำหนด ของกองทุนนั้นๆ)
 • พิมพ์รายงาน นำส่งประกันสังคม สปส.1-10, สปส.1-10/1
 • พิมพ์ประกันสังคม สปส.1-03 , สปส.1-03 /1(พ.น.ง เข้าใหม่)
 • พิมพ์ประกันสังคม สปส.6-09 (พนักงานลาออก)
 • พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3
 • พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ), ภ.ง.ด.3ก
 • พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.91,ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • พิมพ์ Slip เงินเดือนรายบุคคล (ตามรูปแบบที่กำหนดได้)
 • พิมพ์รายงานภาพรวมการหักรายได้/รายจ่ายต่างๆแยกตามระดับของหน่วยงานได้

Top
INNOVA HRMS Training
ความสามารถพื้นฐานของระบบบริหารงานฝึกอบรมบุคลากร :
 • สามารถกำหนดหลักสูตรได้ไม่จำกัดว่าภายในองค์กรมีหลักสูตรอะไรบ้าง
 • สามารถกำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งไหน/ ประเภทบุคลากรอะไร /สังกัดอะไร / อายุงานเท่าไร
 • สามารถวางแผนฝึกอบรมบุคลากรประจำปีได้
 • สามารถตั้งงบประมาณในการอบรมแต่ละประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายของวิทยากร / สถานที่ / เอกสาร / หรืออื่น ๆ ตามที่ต้องการเพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณได้
 • สามารถเก็บเป็นประวัติของวิทยากรว่าเคยอบรมที่บริษัทมาแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไร หรือเก็บไว้เป็น Information ว่ามีวิทยากรเป็นใครบ้างเพื่อไว้พิจารณาต่อไป
 • สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละเดือนจะมีการอบรมอะไรบ้าง วิทยากรเป็นใคร มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอะไรบ้าง
 • โปรแกรมจะปรากฏเฉพาะคนที่มีสิทธิ์อบรมตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ตัวอย่างเช่น บุคลากรหลายร้อยท่าน แต่อาจจะปรากฏเฉพาะ 50 – 60 คน เท่านั้นตามเงื่อนไขที่ กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให้ลงชื่อเข้าอบรมได้จากระบบ
 • ประเมินผลการอบรม สามารถออกแบบหัวข้อการประเมินได้ ไม่จำกัดรวมทั้งคะแนนการประเมินได้เอง เมื่อมีการประเมินตามหัวข้อต่างๆ เสร็จสิ้นก็สามารถตัดเกรดออกมาได้โดยอัตโนมัติว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำการอบรมใหม่ การประเมินผลเป็น 3 หัวข้อ คือ 1. ประเมินผลวิทยากร 2. ประเมินผลผู้เข้าอบรม 3. ประเมินผลหลักสูตร
 • เมื่อประเมินผลเสร็จสิ้นก็จะไปเก็บไว้เป็นประวัติของบุคลากรในของแต่ละบุคคล
 • สามารถส่ง E-Mail ไปเตือนให้แต่ละบุคคลว่ามีการอบรมอะไรบ้าง ตามวันและเวลาที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสามารถส่งข้อความตามการอบรม หรืออื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 • โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ ซึ่งมีรายงานที่สำคัญ เช่น
  • รายงานสรุปสถานการณ์อบรมต่อปี – แยกตามหน่วยงาน
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม – แยกหน่วยงาน
  • รายงานค่าใช้จ่ายรายบุคคล
  • ใบลงทะเบียนรับการอบรม
  • ใบสรุปการเข้าอบรม – รายหลักสูตร
  • ใบรายงานผู้ไม่มาอบรม
  • รายงานการอบรมในหน่วยงาน
  • รายงานค่าใช้จ่ายการอบรมประจำปี พร้อมรายงานสรุป
  • รายงานค่าใช้จ่าย ต่อบุคคล
  • รายงานการประเมินผลการอบรม
  • สรุปการประเมินผลการอบรม
  • สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม
  • รายงานสรุปเป้าหมายการอบรมรายเดือน
  • ประวัติการอบรมของบุคลากร
  • รายงานการอบรมเพื่ออนุมัติใบผ่านการฝึกอบรม
  • รายงานจำนวนผู้ได้รับใบผ่านการฝึกอบรม
 • บุคลากรสามารถประเมินผลการอบรมผ่านระบบเครือข่ายได้
 • สามารถดูเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรได้
 • สามารถดูข้อมูลตารางการอบรมและประวัติการอบรมผ่านระบบเครือข่ายได้
 • สามารถขอหลักสูตร หรือขอจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านเครือข่ายทาง Web ได้
 • หัวหน้างานสามารถอนุมัติผู้เข้าอบรม และประเมินผลการอบรมได้


Technology ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ :
Development Tools : Microsoft Visual Studio.NET
System Architecture : Web base Applications
Server OS : Windows Server2003 หรือสูงกว่า
Client OS : All platforms with Web Browser (recommend Windows XP with IE 6.0)
Database : Oracle 10g ผ่าน ADO.NET Technology (Embedded, Standard Edition One – 5 Users)
Report : Crystal Report for Microsoft Visual Studio.NETจุดเด่นของระบบ :

 • เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
 • พัฒนาขึ้นในลักษณะ Web Application สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ทุกสถานที่โดยไม่ต้องลงโปรแกรมจึงมีความสะดวกในการใช้งาน
 • เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโดย Implement ในลักษณะ Configuration Program และสามารถพัฒนาต่อยอดตามความต้องการได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ เช่น Time Attendance, KPI/BSC, Competency, Engagement, ERPและ EIS สำหรับผู้บริหารได้

สนใจติดต่อ

ปิติญาพร ปั้นทอง เบอร์โทร 02-664-3112, 02-664-3113 แฟกซ์ 02-261-2295
E-Mail : ao@innova.co.th
 
Copyright © 2005 Innova Software Co., Ltd. All Right Reserved